صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

توسعه بنیادی فناوری ودانش فنی  زیر ساختهای بهداشتی شامل داروسازی,بهداشت عمومی(کینیکال وآزمایشگاهی) , مهندسی ژنیتیک و بیوتکنولوژی , صنایع غذایی , صنایع شیمیایی و بهداشتی, محیط زیست همگام با ارتقای سیتمهای مدیریت واستانداردهای جهانی است .

مساعدت درانتقال فناوری ودانش فنی , ایجادارتباط با مراکزعلمی جهانی , تولیدکنندگان فناوری وهمچنین ایجاد ارتباط با متخصصان وکارشناسان بمنظور دستیابی ,  به آخرین  پیشرفتهای جهانی.

اصول وارزشهای شرکت فن آور پژوهش پویا

ا ابتکار و نوآوری , عزم , تعهد درارائه خدمات وپشتیبانی اصول غیرقابل تغییر شرکت میباشد.

ابتکارو نوآوری در ارائه خدمات با بالاترین کیفیت , کمترین زمان ,مناسب ترین هزینه .

عزم در همگامی وهمراهی با محققین , متخصصیین

 تعهد تا رضایت کامل ازخدمات

 

 

 

 
Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.