صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

 

سیستمهای مدیریت و بهبود کیفیت

Management and Quality

Promotion

کیفیت(Quality) وقیمت تمام شده  (Price)هر کالا عوامل اصلی رقابت در بازارهای جهانی اند. پدیده جهانی شدن اقتصاد چالش بزرگ قرن برای کشورهای در حال توسعه میباشد وجود منابع ومعادن طبیعی خدادی , نیروی کار ارزان فرصت ارزشمند برای توسعه صنعتی واقتصادی است وبا توسعه سیسمتهای مدیریت کیفیت Quality Management System و ایجاد وارتقای الگوهای استاندارد ,مدیریت صحیح منابع انسانی Human Resources Management  به منظور افرایش بهره وری  رعایت استاندارهای وموازین جهانی مانند  9000و14000 ISOدرکیفیت تولیدات صنعتی وکاهش ضایعات وموازین زیست محیطی و همچنین قیمت نهایی تمام شده عامل امکان ورود به بازارهای رقابتی جهانی میباشد.

شرکت فن آور پژوهش پویا در طراحی وتجهیز سیستمهای کنترل کیفیت وتضمین کیفیت     QC &  QA( نظامنامه کیفیت Quality Manual ) ارتقای سیستمهای مدیریت آماده ارائه خدمات ارزشمند میباشد.

 

 
Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.