صفحه اصلی

درباره ما

مرام نامه شرکت

خدمات

نظر خواهی

پیوند

تماس باما

 

 

 

 

بازیافت Recycling

 

افزایش چمعیت وتوسعه الگوی مصرف , توسعه صنعت وکشاورزی باعث تولید حجم زیاد زباله های شهری و ضایعات صنعتی می گردد. زباله های وضایعات صنعتی قابل بازیافت واستفاده مجددند.

دانش فنی و فن آوریهای بازیافت ,امکان استفاده تبدیل این مواد به محصولات ارزشمند را فراهم آورده اند.

تولید گاز از زباله (Biomass) تهیه کود آلی جهت کشاوررزی همچنین تهیه غذای طیور وحیوانات ازضایعات صنعتی وکشاورزی بخش کوچکی از دست آورده های فناوری بازیافت میباشد.

تبدیل زباله ها وضایعات به فرآورده قابل استفاده در حفظ ثروتهای ملی کاهش آلودگی وهمچنین ایجاد شغل وحفظ منابع اولیه وتوسعه اقتصادی وصنعتی میباشد.

شرکت فن آور پژوهش پویا در سه رده خدمات مشاوره ای ,طراحی وفنی مهندسی همچنین تحقیقات کاربردی,انتقال دانش فنی وفن آوری آماده ارائه خدمات در بخش مهندسی ومدیریت سیستمهای بازیافت میباشد.

 

 
Copyright © 2004 Fanavar Pajoohesh Pooya (FPP) Co.